Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Özel Aktif Lisan Yabancı Dil Kursu (“Aktif Lisan”) (Kurum) olarak kişisel verilerinizin korunması en önemli öncelikleri arasındadır. Bu itibarla, Aktif Lisan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli öğrencilerimizin, velilerimizin ve web sitemizi kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar.

1. Aktif Lisan’ın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?
Öğrencilerimizin, velilerimizin ve web sitemizi kullanan 3. Kişilerin kişisel verileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmektedir.

2. Aktif Lisan kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?
Kişisel verileriniz, Kurum tarafından sunulan eğitim ya da hizmetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle https://www.aktiflisan.com.tr/ adlı web sitesinin ziyaret edilmesi, yazılı sözleşme, e-posta, fiziki evrak teslimi, kamera sistemleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki olarak, açık rızanız ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenebilmektedir.

3. Aktif Lisan kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?
Kurum, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlemekteyiz:
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

4. Aktif Lisan kişisel verilerinizi nasıl koruyor?
Kurum kişisel verilerin işlenmesinde
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerini gözetmektedir.
Bu ilkeler doğrultusunda paylaşılan kişisel veriler, Kurum’un gözetimi ve kontrolü altındadır. Kurum, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Kurum, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metninde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır.

5. Aktif Lisan kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?
Öğrenci – Velilere ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, izin çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak onların açık onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, izin dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/ yurtdışındaki kuruluşlarla, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve yurtiçi/ yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca işbu aydınlatma yükümlülüğü bildiriminde belirtilen amaçlar dahilinde paylaşılabilmektedir.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninin 4 numaralı paragrafında belirtilen önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Aktif Lisan sorumlu olmadığını beyan eder.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
• İşlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse bilgi talep etme,
• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
• Eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
• KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme,
• Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Kurum’a iletmeniz durumunda talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için Aktif Lisan’a talebinizi yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi https://www.aktiflisan.com.tr/ adresindeki başvuru formunu doldurarak başvuru adreslerine gönderebilirsiniz.

7. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?
KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Aktif Lisan’ın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

8. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?
KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Kurum’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Aktif Lisan ile doğru ve güncel verilerinizin paylaşılması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.Başvuru formunu indirmek için tıklayın
Buy now
Konuşma Başlat
Merhaba
Eğitimlerimiz hakkında sizi bilgilendirmemizi istermisiniz?